How Hebrew?

Bibliography of works by and about
Rabbi Joseph B. Soloveitchik

For Hebrew fonts for your browser see http://www.snunit.k12.il/heb_new.html
For a webpage dedicated to Rav Soloveitchik see: http://www.yucs.org/~cypess/rav
 
ברה תורוקמ

ל"צז קי'צייבולוס רעב ףסוי ברה לעו ידי לע םירמאמו םירפס לש תיקלח המישר


,ומצעב קי'צייבולוס ברה ידי לע ובתכנ קלח .תורוקמ הברהמ םיאב םירמאמהו םירפסה :הרהזה
.תורוקמה ןיב תוריתס תומייק ןכל .ורכזלו ודובכל קלחו םינוש םידימלת ידי לע קלחו ותמכסהב קלח
הדיעמ הנניא האבה המישרה ךותב רמאמ תללכה .ןמאנ רתוי רבחמ הזיא טילחהל בייח ארוקה
רשאכ םימעפ הברה ןכל .וירועיש לע רזח אל קי'צייבולוס ברהש עודי ףסונב .רוקמה תונמאנ לע
.תורחא תונקסמל עיגה היגוסה התוא דמיל

ףוס דע קי'צייבולוס רעב ףסוי ברה ידי לע רואל ואציש םירמאמה לש המילש היפרגוילביב הבתכנ
(קי'צייבולוס ברה לע םירמאמ לש קלח 62 ו 61 םירמאמ האר) םינומשה תונש
.
ונללכ אל ינש דצמ .רמאמה ותוא םוסרפ ירחא ואציש םישדח םירמאמ ונפסוה האבה המישרב
.םגישהל השקש תומוקמ ראשבו םינותיעב ועיפוהש םירמאמ

םירתאב טנרטניאב רמוח אצמנ

http://www.shamash.org/mail-jewish/rov.html
http://www.yucs.org/~cypess/rav
http://www.torahtapes.com
http://www.shamash.org/tanach/tanach/commentaries/mj-ravtorah
ספר עשוהיו ןיקביר לארשי ידי לע
http://www.ou.org/torah/td/therav.htm
http://www.vbs.org/rabbi/hshulw/solovei.htm
http://mail.med.upenn.edu/~afiorno/judaism.html

רה תבישי לש רתאהב רלגיז ברה ידי לע קי'צייבולוס ברה תבשחמ לע תואצרה לש הרדס תמייק
.ןויצע
.םירועיש לש תומגוד לבקל רשפא
http://www.vbm-torah.org/archive/rav??.txt :ל רשקתת
rav00.txt,rav01.txt,rav02txtרועישה רפסמ בותכת
,היפרגולביב םייק rav00.txt ץבוקב
lists@vbm-ל ינורטקלא ראוד ךרד קר לבקל רשפא (30 ךרעל עיגיש) םיפסונה םירועישה
torah.org
. rav@etzion.org.ilל הנפת תולאש םע subscribe YHE-RAV.58. ןכות םע

קחצי ונבר תבישימ םהינש - "קחצי תיב"מ ןכו "רשבמה"מ (הפ ללכנ אלש) רמוח הברה שי
ןנחלא

http://613.org/rav-tape.txt. ב תאצמנ המישרה רשאכ www.613.org רתאב תוטלק אצמנ
רתאב מ"שת תנשמ שידייב קי'צייבולוס ברה לש רועישמ ואידיו אצמנ םג
http://www.613.org/video/rav-yid.ram

Rabbi Milton Nordlichtמ םיפייט שוכרל רשפא
)718( 261-7770 , )718( 261-7774 - fax
http://aol.com/mattifr/therav1.htm

.סקדניאב שמתשנ תיבכוכב ןמוסמה רוקמ לכ


(וידימלת ימושיר וא ומצעמ בתכש) תירבעב קי'צייבולוס ברה יבתכ

ברעמב תיברעו חרזמב תירחש והוניאר .1
ג"שת ,16-44 ,א"י תרבוח ,ז"י הנש סדרפה

לארשי תנידמו לארשי תסנכ ןיב יחצנה רשקה .2
ז"ישת ,27-31 ,'ב-'ד ,חרזמה רוא

.א"לשת ,םילשורי ,קוק ברה דסומ . הנומאה שיא . 3
Lonely Man of Faith 9-61לש םוגרת דדובה הנומאה שיא
65-106 קפוד ידוד לוק

(ז"כשת ,תושרד ריפ שידיאב אוה רוקמה) רנזלט דוד ידי לע םגרות תושרד שמח .*4
.ד"לשת ,םילשורי ,תורוא לט ןוכמ
יחרזמה לש םיסנכל תושרד השמח

.1964 ,9-11 ,'ח ץבוק ,תוניעמ ,םידוהי לש םתליפת.5
.יאלפ סחנפ ךרעו בתכ , הפ לעבש םירבד הבושתה לע .*6
.ה"לשת ,םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
םויל הנשה שאר ןיב הנש לכ קי'צייבולוס ברה ריבעהש הבושת יניינעב תושרדמ קלח
.םירופיכה

דחיהו דיחיה דוסב .7
.ו"לשת ,םילשורי ,תורוא ,יאלפ סחנפ תכירעב
.ו"לשת ,םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
הכלהה שיא
(קסירבמ קי'צייבולוס באז ברה ודוד לע דפסה) דודמ ךדוד המ
םהירפוס תטילפ
יולגבו רתסב
קפוד ידוד לוק
לאושל הבושת :רודה שפנ תלואגו הרותה תבהא לע

.סיפדמה םש עיפומ אל .ח"לשת םילשורי - ברה לש ושרדמ תיבמ .8
ןיליפתו תיציצ ,עמש תאירק לע םירועיש

רתסנו יולג הכלהה שיא .*9
.ט"לשת ,םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
(ד"שת קרוי וינ 'א תויפלת הנושארל ספדנ) הכלהה שיא
םשמ םתשקבו
(ט"לשת קרוי וינ ז"מ תרבוח םירדהב הנושארב ועיפוה םהינש) הליפתה לע תונויער

הבושתו 'ירדנ לכ' ןיבש רשקה .10
מ"שת ,8-10 ,ח"כ חרזמה רוא
ןיד תיב סהרבא ברה ידי לע דבועו סשרנ

הכרעהו תוגה ירבד .*11
ב"משת םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה

קפוד ידוד לוק
.1961 ,שוברדפ י"ע ךרענ "הכאלמו הרות"ב עיפוה
.1956 תואמצעה םוי דובכל האצרה לע ססובמ
 
דודמ ךדוד המ
ןויערו דסומ - תסנכה תיב
םיקמעממ
.(רלה םייח ברה לע דפסה) םהירפוס תטילפ
יולגבו רתסב
(יקצניזורג רזוע םייח ברה לע דפסה) ןשוחהו ץיצה יאשונ
הבהאו השודק ומתוחש ברה
רומדאה יקסרבט אשוז-םלושמ ברה ונתוחמ לע דפסה)
(הנלאטמ
 
הוונעו ןואג
הליהקה
(תילגנאה קלחב האר Tradition, ב הנושארב ועיפוה ולא השלש ףוריצ )
(הרות דומלת ,הליפת ,הלואג

ג"משת םילשורי ,ףסוי אביקע סופד ,ל"צז ירמ אבא רכזל םירועיש .*12
.ויבא לש טאצראייב תושרד המכ לש יתכלהה קלח לש שידיימ םוגרת

קי'צייבולוס .ד.י ברה תבשחמב םיקרפ .13
ד"משת םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
לש רלמ 'א ידי לע םוגרת
"Reflections of the Rav"

ןורכיז ימי 14.*
הנורק השמ ידי לע שידיימ םוגרת
,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה דילש רנילא תיירפס
ו"משת םילשורי
הבושתה לע תושרד ןכו טאצראייב םירועיש המכ לש הדגאה קלח

הרות ישודיח ץבוק .*15
ףסוי ברהו קי'צייבולוס השמ ברה לש םישודיח םע (סדרפהב) ועיפוהש םירמאמ לש ףסוא
.קי'צייבולוס בוד
.(?ד"משת) םילשורי ,םילשורי ןוכמ

ה"משת םילשורי ,ףסוי אביקע סופד II ,ל"צז ירמ אבא רכזל םירועיש .*16
.ויבא לש טאצראייב תושרד המכ לש יתכלהה קלח לש שידיאמ םוגרת

ו"משת , םילשורי ,ןח-ףד ,םירופיכה םוי תדובע ןינעב סרטנוק .17

(תובותכ) 'א קרפל קי'צייבולוס ד"ירגה תורעה .18
ו"משת ,'ד תעד לעש ,ןוזרב הירזע ברה י"ע ךרענ

(דימלת ידי לע קתעה) תורטש יניינעב סרטנוק .19
217-236 Tova Press, Brooklyn, ,ו"משת ןנחלא קחצי ונבר תבישי ,תולבויה לובי
 
.1988 ,חרזמה רוא ,הכימסה סרטנוק . 20

הכוס תכסמ לע - םירועיש תומישר .*21
ןמכייר יבצ ברה
photoset by Perfect Type Association, Cleveland, 1988

,קי'צייבולוס ד"ירגה - תווצמה תכרב לש חסונה ןינעב .22
 
ן"שת ,46-57 ,'ז תרבוח תעד ילעש
ןיזרב הירזע י"ע םשרנ

(העומשה יפמ) הנשה שאר לש םיבוט םימי ינש ןינעב .23
א"נשת ,126-133 ,'ב תרבוח ,חרזמה רוא

תיברע לש ש"קו תירחש לש ש"ק תווצמ ןינע .24
א"נשת ,25-28 ,'א תרבוח ט"ע ךרכ חרזמה רוא

חכשש ןקז ,עמש תאירק ,םיכובנ הרומ ,תווצמה רפס ,רפוש) םינוש םיאשונב םירועיש ץבוק .25
ב"נשת ,םורדה ,יאלב והעישי רשא רתלא ידי לע (ודומיל

'א קלח ,םירדנו תועובש תותכסמ לע - םירועיש תומישר .*26
ןמכייר יבצ ברה
Perfect Type Association, Cleveland,1992 1992

הפקשה ירבד .. 27
הנורק השמ ידי לע שידיאמ םוגרת
,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה דילש רנילא תיירפס
ג"נשת םילשורי

(1993?) ,סיפדמ בותכ אל ,ד"ירגהו מ"רגה ישודיח .*28

לבאד ארבג .29
,ג"נשת ,לולא ,ה"נ-ג"נ ,ד-ג ןוילג ט"י הירומ

תודעה תעובש קרפ לע תורעה .30
,ג"נשת ,לולא .ט"נ-ו"נ ,ד-ג ןוילג ט"י הירומ

הרות הנשמ רפס לש ותלוגס .31
.דלוהטוג באז ידי לע בתכנ ,גנשת ולסכ ,8-28 ,םינחמ
 
ברה ןורכז רפס .32
ה"הלצז קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי יבר ןואגה ןרמ ונברו ונרמ תמשנ רכזל הרות ישודיח ץבוק
ןמדימש םחורי םהרבאו רעדיוו והימרי םייח תכירעב
.1994 קרוי וינ ,ןנחלא קחצי ונבר תבישי

.1995 םילשורי ,ןייטשנטכיל אבא קחצי ידי לע ךרענ ,ד"ירגה חיש - חספ לש הדגה .*33

תוידרחה תוליהקה דוחיא לש תורשכה תקלחמ ידי לע רואל אצוי ינרות ףסאמ - הרוסמ .*34
.הקירמאב
רטכש ברהו קנג ברה ידי לע ךרענ
ח"נשת ירשת דע .תורשכ יניינעב םירמאמ םעו ברה לש םישודיח םע הנשב םימעפ עיפומ
םיכרכ 14 ועיפוה
English

.1. The Eternal Link Between the Jewish People and the State of Israel
. Or HaMizrach, 1957

 
2. The Sanctity of the Synagogue, ed. Baruch Litvin.
The Spero Foundation, NY, 1959. A revised and expanded third edition,
ed. Jeanne Litvin. Ktav, Hoboken, NJ, 1987.
Contains:
"Message to a Rabbinical Convention" p109-114
"On Seating and Sanctification" p114-118
"An Open letter" p139-141 )Also appeared in Conservative Judaism, 11:1
1956(

.*3. "Confrontation," Tradition 6:2 p5-9, 1964
. Reprinted in "A Treasury of Tradition", Hebrew Publishing Co, NY, 1967

. 4. Letter to Editor, Cantorial Council of America Bulletin, Vol. 4#1, 1965
. On repetition of words by the cantor, translated by Rabbi Schonfeld

.*5. "The Lonely Man of Faith," Tradition, vol. 7#2, p56, 1965
. *Also published as a book by Doubleday, )1992(
reprinted by Jason Aronson )1997(
Analysis of the first two chapters of Bereshit
Adam I - technological man versus Adam II - spiritual man
also translated into French. Note that there is about a 20
. year gap between the first book Ish ha-Halakhah and this book
. Translated into Hebrew

*6. "Sacred and Profane, Kodesh and Chol in World Perspective,"
Gesher, Vol. 3#1, p5-29, 1966. Originally a Yahrzeit Shiur, 1945
. also appeared in Hazedek, May/June 1945
*Reprinted with notes in Jewish Thought, Volume 3 #1, p55-82, 1993
. and in Shiurei Harav )see #7( p4-32

*7. Shiurei Harav -- A Conspectus of the Public Lectures of Rabbi Joseph B.
. Soloveitchik, ed. Joseph Epstein. Hamevaser, Yeshiva University, 1974
by Tova Press, NY.
. Contains 20 shiurim given by the Rav and summarized by his students
. Reprinted and expanded in 1994 by Ktav Publishing House

8. "Surrendering to the Almighty," Light 17, Kislev 5736-1976.
. Excerpts from an address to the Rabbinical Council of America in 1975

*9. Tradition 17:2 )Spring, 1978( has the following articles:
"The Community", p7-24
"Majesty and Humility", p25-37
"Catharsis", p38-54
"Redemption, Prayer and Talmud Torah", p55-73
"A Tribute to the Rebbetzin of Talne", p73-83

*10. Reflections of the Rav: Lessons in Jewish thought adapted from lectures
of Rabbi Joseph B. Soloveitchik, by R. A. Besdin. Department of Torah
Education in the Diaspora, WZO, 1979. )Distributed by Ktav(
adaptation of speeches by the Rav, mainly in the 1970's.
. Translated into Hebrew

. 11. "The Synagogue as an Institution and as an Idea," in Rabbi Joseph H
. Lookstein Memorial Volume, ed. L. Landman, Ktav, Hoboken NJ, 1980

12. On Repentance in the Thought and Oral Discourses of Rabbi Joseph B.
. Soloveitchik, translation of "Al Ha-teshuva"
Arranged by Pinchas H. Peli,
. Oroth, Jerusalem, 1980, Paulist Press, Ramsey, NJ, 1984
. Reprinted Jason Aronson, Northvale NJ, 1996

13. L. Bernstein, Challenge and mission: the emergence of the English speaking
 
. Orthodox rabbinate, Shengold, NY, 1982
Contains responsa of Rabbi Soloveitchik as chairman of the
. RCA Halacha commission

14. The Rav Speaks, translation of "Chamesh Derashot"
. Tal Orot Institute, Jerusalem, 1983
5 speeches of R. Soloveitchik to the Mizrachi

15. Halakhic Man, translation of "Ish Ha-halakha by L. Kaplan,
Jewish Publication Society of America, Philadelphia PA ,1983
. Ideal vision of the rabbi

*16. Halakhic Mind: An Essay on Jewish Tradition and Modern Thought,
. Seth Press, distributed by Free Press division of McMillan, NY London,1986
. Originally written in 1944, only "real philosophy" book of the Rav

*17. Man of Faith in the Modern World: Reflections of the Rav II,
by Rabbi A. Besdin. Ktav, Hoboken NJ, 1989.
. More adaptations of lectures

18. "The Voice of My Beloved Knocketh" translation of "Kol Dodi Dofek"
by L. Kaplan in Theological and Halakhic Responses on the Holocaust,
eds. Bernhard H. Rosenberg and Fred Heuman. Ktav/RCA, Hoboken, NJ,
.1992

19. Nora-ot haRav 10 volumes, to date, on various topics
לארשי תלואג ,תועובש5.
רתסא תליגמ ,םיבוט םימי .7
הצמו ץמח .8
הנשה שאר ,בלול ,רפוש ,תוחילס .9
הפ לעבש הרות ,רתסא תליגמ ,םירופ .10
prepared and edited by B. David Schreiber

*20. Halakhic Positions of Rabbi Joseph B. Soloveitchik
by Aharon Ziegler
. Jason Aronson Inc., Northvale NJ, 1998

.*21. Before Hashem You Shall be Purifies
. Rabbi Joseph B. Soloveitchik on the Days of Awe
. Summarized and Annotated by A. Lustiger
. Ohr Publishing, Edison NJ 1998
.....................................................................

Rav Soloveitchik's doctoral thesis was:
Das reine Denken und die Seinskonstituierung bei Hermann Cohen
. by Josef Solowiejczyk, Berlin: Reuther and Reichard, 1932
.......................................................................

Books about R. Soloveitchik or containing chapters about him
 
1. A New Jewish Theology in the Making by Eugene Borowitz
Philadelphia, 1974. Chapter 7 is on Heschel and Rav Soloveitchik

 
2. My Search for the Messiah: Studies and Wanderings in Israel
. and America, by Mark Jay Mirsky. MacMillan Publ. NY p69-73, 1977

3. Challenge and Mission: The Emergence of the English Speaking Rabbinate,
by Louis Bernstein. Shengold Publ, NY, 1982

4. Choices in Modern Jewish Thought, by Eugene Borowitz. Behrmann House,
.NY, p222-223, 1983(
.1984 ,קרוי וינ ,ןנחלא קחצי בר תבישי ,ףלוו ירפ'גו ןמרש השמ םיכרוע ,ברה דובכ . 5

קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי יבר דובכל לבוי רפס .6
קרוי וינ - הטיסרבינוא הבישיו םילשורי - קוק ברה דסומ
ד"משת ,לאפר קחצי ר"דו םאל םוחנ 'פורפ ברה ,ילארשי לואש ברה תכירעב

'ג ותוריציבו ותוישיאב םינויע - ןלפק יבצ
ח"י ,םינברה תורדתסהו ברה - ןייטשנרב רזעילא
'ל ,תוינרדומל ברה תבוגת - ןמטרה דוד
ו"נ ,"דדובה הנומאה שיא" ויבו "הכלהה שיא" ויב יטקלאידה חתמה - רגרובצריוו לאומש
ט"נ ,תיעבטה הפשה ןיבל הכלהה תפש ןיב סחיה לע - רהוז יבצ
ב"ע ,הליפתל םדאה תענהב םיימואלו םיללכ םימרונ - לאימח םייח
ח"פ ,ותוגהב הנומא תורושב - יקסבוקירטס הירא
ח"ק ,םעה יפב קסירבמ קי'צייבולוס רבוד ףסוי יבר ןואנה - יקסנילוק םייח
ה"כק ,םינאיטנאקואינל ם"במרה ויב :ותוגהב תעדה וינק - יקציבר רזעילא
ב"נק ,הנידמהו "ידוהיה םראה" - קנזור לאכימ
ע"ק ,הלואגו םויק ,הכלה - ילואש םהרבא

7. The Modern Impulse of Traditional Judaism by A. Kurzweil, Ktav, Hoboken NJ,
See chapter 7,
"Universalism in the philosophy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik."

 
. 8. A Living Covenant, by D. Hartman. The Free Press/Macmillan, NY, 1985
Much of "part 1" discusses the Rav: chap 3, "'Halakhic Man':
Soloveitchik's Synthesis," an the appendix to chap 6, "Halakhic critique
of Soloveitchik's Approach to Prayer." See also Conflicting Visions, by
D. Hartman, Schocken Books, NY, 1990
 

9. The Biblical Echo: Reflections on Bible, Jews and Judaism, by
. Emanuel Feldman. Ktav, Hoboken, NJ, 1986

,םילשורי ,ורואב ,לאימח םייח ךרוע ,קי'צייבולוס ד"ירגהו קןק ה"יארה לש תוגהה תנשמ10.
.ו"משת
 
11. Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from
. Eastern Europe, by Hillel Goldberg, Ktav, Hoboken NJ, 1989
Discussion of Rabbi Israel Salanter, Prof. Harry Wolfson,
Rabbi Isaac Hutner, Rabbi Joseph Baer Soloveitchik,
. Prof. Abraham Joshua Heshel and Rabbi Joseph Zev Lipovitz
. Reviewed by L. Kaplan, Daat 35, V-XXXIV, 1995

12. Tradition in an Untraditional Age by Rabbi J. Sacks,
. Valentine, London, 1990

13. Echoes of the Song of the Nightingale: The Torah as a Divine Document,
. by Leon Mozeson. West New York, NJ, Sharei Tzedek, 1991
Interpretation of data supporting creation includes unpublished
. lectures of R. Soloveitchik including what the Rav said and did

14. Confrontation: The Existential Thought of Rabbi J.B. Soloveitchik,
. by Zvi Kolitz. Ktav, Hoboken, NJ, 1992

1992 ,קרוי וינ ,רטכש יבצ בר ,יבצה ץרא 15.

. 1994 ,םילשורי ,רטכש יבצ בר ,ברה שפנ .*16

17. Shulamith Meiselman, The Soloveitchik Heritage: A Daughter's Perspective,
. Ktav, Hoboken, NJ, 1995
A memoir about her parents )R. Moshe Soloveitchik(

םינתשמ םינמזב הנומא. 18
ז"נשת םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,רנילא תיירפס

ףוקטור-תפקר .א - היפרגויב
ץיברוה ר - ןרותסמלו תיתדה היווחל קי'צייבולוס ברה לש וסחי
ןלפק .ל - ?םיירוטיע וא םייתועמשמ :קי'צייבולוס ברה לש ותוגהב םיילבק םיביטומ
יוורה - תימ"במרה היפוסוליפהו קי'צייבולוס ברה לע תורעה
רגרובצרוו .ו - קי'צייבולוס ברה לש תיתד-תינויצה ותנשמב םייפוסוליפה תודוסיה
ץרווש בד - הנידמהו ןוליחה :תיתד תינויצה תוגהה יארב קי'צייבולוס ברה לש ותנשמ
ןייטשדילב .י - קי'צייבולוס בד ףסוי ברה לש ותוגהב לארשי םע
ןדלוג .א - קי'צייבולוס ברה תוגהב ןמזו הבושת
ןמורה .ד - תרוקבו ןויע - קי'צייבולוס ברה לש ותוגהב הליפתה
ןוויז .ג - קי'צייבולוס ברה יפ-לע תיתדה היווחה
ןמט טס .ד - קי'צייבולוס ברה לש ותסיפתב םיטביה
ןמזיפ .א - תיגולויצוס הביטקפסרפב "דדובה הנומאה שיא"
קנזור .א - הכלהה תבשחמו היפוסוליפ
ץש .ד - קי'צייבולוס ברה לש ותוגהב תיתדה העדותהו עדמה
תוגההו קי'צייבולוס ד"ירה ,תינרדומ-טסופהו תינרדומה תרוקיב - חורה תומילשו עדמ לע
- תיסקודותרואואינה
םולש שיא .ב
רנרט .י - ?תישונא הריצי וא לקה יוויצ :קי'צייבולוס ברה יפל יתדה השעמה
- קי'צייבולוס ףסוי ברה לש ותוגהב לקה חכונל תישונאה הימונוטואה לע ?דבע וא ןודא
לוקוס
יקציבר .א - הינרדומה לעו היסקודותרואה לע ?הרותה ןמ שדח
הנרדומה חכונל תידוהי תוגה :קי'צייבולוס ברה
 
19. Marc Angel, "Exploring the Thought of Rabbi Joseph B. Soloveitchik",
. Ktav, Hoboken NJ, 1996
Collection of articles from Tradition

20. Reiner Munk, "Rationale of Halakkhic Man: Joseph B. Soloveitchik's
. Conception of Jewish Thought", Benjamins, 1997

21. Aaron Rakeffet, " The Rav: The World of Rabbi J.B. Soloveitchik, Vol 1,2
Ktav, 1998. Biography

22. Menachem Genack )editor(, "Rabbi Joseph B. Soloveitchik: Man of Halakha,
Man of Faith", Ktav, 1998.
Collection of articles from Tradition

23. Lawrence Kaplan, "Pathways to Redemption: Studies in the Thought of
Rabbis
A.I. Kook and J.B. Soloveitchik."


Articles about Rabbi Soloveitchik

ז"טשת ,חרזמה רוא ,ק'יצייבולוס בד ףסוי ברה ,ןמדייז ללה . 1

2. Aharon Lichtenstein, "Joseph Soloveitchik" in Great Jewish Thinkers
. of the Twentieth Century, ed. S. Noveck, Bnai Brith, 281-297, 1963
 
3. Charles S. Liebman, "Orthodoxy in American Jewish Life",
American Jewish Yearbook, Vol. 66, Philadelphia:
. Jewish Publication Society of America, 53,64, 87-88, 1965

132- (1)3 רשג ,א"טילש ק'יצייבולוס .ד.י ברה ונירומ לש ותבשחמ םלועמ ,יקסבוקירטס הירא4.
.1966 ,150

5. Eugene Borowitz, "The Typological Theology of Rabbi J. B. Soloveitchik",
. Judaism 15, 1966

6. Charles S. Liebman, "The Training of American Rabbis",
. American Jewish Yearbook, 69:69-70, 1968

7. "Joseph Baer Soloveitchik," Encyclopedia Judaica,
. Keter Publishing House, Vol. 15, 1971

8. Morris Laub, "Tuesday Evenings with the Rav",
. Congress bi-Weekly, Nov. 12, 1971

9. Edward B. Fiske, "Rabbi's Rabbi Keeps the Law up to Date",
. New York Times, June 23, 1972

.10. Jonathan Sacks, "Alienation and Faith", Tradition 13:4/14:1, 137-162, 1973
 
11. Lawrence Kaplan, "The Religious Philosophy of Rabbi Joseph Soloveitchik",
. Tradition 14:2 43-64, 1973

12. Morris Sosevsky, "The Lonely Man of Faith Confronts the Ish haHalakhah",
. Tradition 16:2, 73-89, 1976

13. S. Rothchild, "Rav Soloveitchik, Talmudic Scholar and Philosopher",
. Present Tense 4:41-42 1977

14. R. Birnbaum, " 'The Man of Dialogue' and 'the Man of Halacha'"
. )Buber and Soloveitchik(, Judaism 26:52-62, 1977
 

15. R. Shihor, "On the Problem of Halacha's Status in Judaism:
. A Study of the Attitude of Rabbi Joseph Soloveitchik", Forum p30-31, 1978


לש הקיטקלאידה - קי'צייבולוס .ד.י לש ותנשמב הכלהה שיא לש ותודידב" ,(איגש) רצווש יבא. 16
.1979 ,251-257 ,2-3 תעד ,"דועייו לרוג

מ"שת ,4:115 תעד ,"?תוהמ וא הדותמ קי'צייבולוס ברה תוגהב שורדה" ,יאלפ סחנפ .17

18. Emanuel Feldman, "Reflections of the Rav: Lessons in Jewish Thought"
. Tradition, Vol. 19:1, 84-87, 1981

,ןח-ןבא בקעי ךרוע ,16 עובמ ,"תיסאלקה תורפסהו הכלהה שיא" ,קיב םהרבא . 19
.א"משת ,125-133 ,לארשיב םייתד םירפוס דוגיא

.1982 ,75-89 ,9 תעד ,"קי'צייבולוס .ד.י ברה יבתכב יטקלידה דוסיה" ,זול דוהא .20

21. Walter S. Wurzburger
"The Maimonidean matrix of Rabbi Joseph B. Soloveitchik's Two-Tiered-
Ethics"
in Through the Sound of Many Voices,
. Leester and Orpen Dennys Limited, Toronto 1982
. also in Gesher 16:118-129, 1985

22. David Singer and Moshe Sokol, "Joseph Soloveitchik: Lonely Man of Faith"
. Modern Judaism, 2:3 p227-272, 1982. )see response in article by Fox(

23. Hillel Goldberg, "Rabbi Joseph B. Soloveitchik; Soloveitchik's Lonely Quest"
. Midstream 28:31-35, 1982

.1984 , 12:99-110תעד ,קי'צייבולוס ברה לש םדאה תרותמ" ,יאלפ סחנפ .24

,"קי'צייבולוס בוד ףסוי ברה תוגהב ילאידיאה יתדה םדאה לש םימגד" ,ןלפק סנראל .25
ה"משת ,328 ,'ד לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ

26. Jonathan Sacks, "Rabbi Joseph B. Soloveitchik: Halakhic Man", L'eylah
. 36-41, Spring, 1985

27. Emmanuel Rackman, Rackman on "Borowitz on Soloveitchik", Sh'ma 15:137-
.139, 1985
 
28. S.S. Schwarzchild, "The Halachic Mind, essay in Jewish Thought and Modern
. Thought", Sh'ma, 1985

29. Emmanuel Rackman, "Clarifying Soloveitchik's Halakhic Ideal",
. Sh'ma 16:12-13, 1985
 
30. Emmanuel Rackman, "Soloveitchik: On Differing with my Rebbe",
. Sh'ma 15:65, 1986

31. Aviezer Ravitsky, "Rabbi J.B. Soloveitchik on Human Knowledge
Between Maimonidean and Neo-Kantian Philosophy", Modern Judaism 6:2
. 157-188, 1986

32. Michael L. Morgan, "Soloveitchik's Halakhic Platonism",
. Journal of Religion 66:194-198, 1986

33. Norman Lamm, "Notes of an Unrepentant Darshan," in Sermon Anthology
of the Rabbinical Council of America, ed. Baruch Poupko,
. Rabbinical Council Press, NY p9-10, 1986

34. E. Dorff, "Halakhic Man: A Review Essay", Modern Judaism 6:1, 91-98,
. February, 1986

35. Pinchas Peli, "Repentant Man -- A High Level in R. Soloveitchik's
. Typology of Man", Tradition 18:2 p135, Summer, 1986

"יעישתב התושו לכואה לכ" ,ןהכ ןרהא . 36
ז"משת ,לואש ףסוי תיב ,הרות ישודיח ץבוק

37. R. Shihor, "On the Problem of Halacha's Status in Judaism: A Study of
the Attitude of Rabbi Josef Dov Halevi Soloveitchik",
. Forum Spring and Summer 1987

38. Michael Gillis, "The Halakhic Mind: a review essay", L'eylah, 37-40, 1987.

39. Lawrence Kaplan, "Rabbi Joseph B. Soloveitchik's Philosophy of Halakhah",
The Jewish Law Annual vol. 7, Harwood Academic Publishers-
. The Institute of Jewish Law at Boston University Law School, 1987

40. M. Oppenheim, "Kierkergaard and Soloveitchik",
. Judaism Vol. 37:38-39, 1988

41. Pinchas Peli, "Hermeuneutics in the Thought of Rabbi Soloveitchik,
. Medium or Message", Tradition 23:3 9-31, Spring, 1988

42. Jonathan Sacks, "Review: Rabbi J.B. Soloveitchik's Early Epistemology:
. A Review of the Halakhic Mind", Tradition 23:3 75-87, Spring, 1988


.ד"ירגה חסונ יפ לע הנשה שאר לש רוזחמל סורטנוקמ המגודל םיעטק" ,ןפג לדנמ םחנמ . 43
.1988 ,,37:1.6-11, חרזמה רוא ,"קי'צייבולוס

44. Marvin Fox, "The Unity and Structure of Rabbi Joseph B. Soloveitchik's
Thought", Tradition Vol. 24:2 44-65, Winter, 1989.
. A response to the article of Singer and Sokol

45. Gerald Blidstein, "On the Jewish People in the Writings of Rabbi
. Joseph B. Soloveitchik", Tradition 24:3 21-43, Spring, 1989

46. Michael Gillis, "Review: Yemei Zikkaron",
. Tradition 24:3 104-109, Spring, 1989

47. David Hartman, "The Halakhic Hero: Rabbi Joseph Soloveitchik",
Modern Judaism 9:3, October, 1989. A response to Elliot Dorff's review
Maggid Shaul, "Ha-Yesod ha-Dialekti be-Anthroplogia ha-Hilkhatit
. shel haRav Soloveitchik", Et Laasot, 1989


ד"ירגה חסונ יפ לע הנשה שאר לש רוזחמל סורטנוקמ המגודל םיעטק" ,ןפג לדנמ םחנמ .48
1989 ,37:7-8 חרזמה רוא ,"קי'צייבולוס

.קי'צייבולוס .ד.י ברה לש ותנשמב תילאודיבידניאהו הלואגה ,ץרווש .ד .49
ילע, שימלח תכירעב ,ןרפש רדנסכלא ברה דובכל םישגומ תידוהיה תוגהה תורפסב םירקחמ
ן"שת ,ןג תמר ,רפש

50. Reiner Munk, "Soloveitchik on Cohen" in Studies in Jewish Philosophy
Torah and Wisdom, Kabbalah and Halacha: Essays in Honor of Arthur Hyman,
. ed. Ruth Link Salinger, Sheingold, NY, 147-165. 1992

.51. David Singer, "The Lonely Man of Faith", New Leader 75:16-18, 1992

,131-148 ,29 תעד ,הכלהה לש םינקיטרואיתכ ץיבובל רוספורפו קי'צייבולוס ברה ,איגש יבא .52
.1992

ברל לבויה רפס ,קי'צייבולוס .ד .י ברה לש ותוגהב תיתד הירוגטקכ הפשה ,םולש שיא וימינב .53
.1992 ,םילשורי ,רשא-רב תכירעב ,799-821,ראיורב יכדרמ

"המחלמ תעשב ןוחטבו הנכס" ,ןלויב לאומש .54
ב"נשת ,'ד-'ג תרבוח ,'מ ךרכ חרזמה רוא


.55. Jewish Action )OU(, Volume 53 #3, Summer 1993, special issue
Rabbi Yosef Dov Soloveitchik: Biographical Highlights
by R. Aaron Rakeffet-Rothkoff 19-22
The Great Musician Takes his Leave
by R. Hillel Goldberg 23-24
Personal Glimpses of the Rav
by Dr. Allen Goldstein 24-26
The Task Dearest to his Heart
by Michael Rosenberg 27-28
My Teacher, My Master
by R. Menachem Genack 28-30
Creation and Conflict
by R. Jonathan Sacks 30-31
The Rav's Philosophical Legacy
by Dr. David Shatz 32-36
Faith and Intellect: The Impact of the Rav
by Matis Greenblatt 36-37

.56. Amit Woman - magazine, Vol. LXVII5, September 1993

57. Allan Nadler, "Soloveitchik's Halakhic Man: Not a Mithnagged"
. Modern Judaism, 13:119-147, 1993


58. Abraham Berkowitz and Stephen Garrin, "Halakhic Man at Fifty: A Tribute",
. Jewish Thought, Volume 3 #1, 83-98, 1993

59. Legacy: Rabbi Dr. Joseph Soloveitchik and Maimonides School
. )Brookline, Mass.(, Maimonides School, October 1993

60. Zanvel Klein, "Bnei Yosef Dovrim: Rabbi Joseph B. Soloveitchik zzl,
. A Bibliography", The Torah U~Madda Journal, 4:84-133, 1993

.1993 ,31:15-105 תעד ,"קי'צייבולוס ברה יבתכל היפרגוילביב" ,ינפג יכדרמ .61

62. Herschel Schacter, "Hesped on Rav Soloveitchik," 196-216,
. Or ha-Mizrach 51:3-4, 1993

. 1993 ,28-29 ,ד"ל ןייעמה ,קי'צייבולוס ברה יבתכ לע" ,ןטק לאוי . 63

64. Walter S. Wurzburger, "Rav Joseph B. Soloveitchik as Posek of Post-Modern
. Orthodoxy", Tradition Vol. 29:1 5-20, Fall 1994
Also in Engaging Modernity: Rabbinic Leaders and the Challenge of the
. Twentieth Century edited by Moshe Sokol, Jason Aronson publisher

65. Moshe Sokol, "Ger Ve-Toshav Anokhi: Modernity and Tradionalism in
the Life and Thought of R. Joseph B. Soloveitchik", Tradition 29:1
. 32-47 )1994(
Also in Engaging Modernity: Rabbinic Leaders and the Challenge of the
. Twentieth Century edited by Moshe Sokol, Jason Aronson publisher


.1994 ,163-164 ,4 לואש ףסוי תיב ",הרותה תאירק ןינעב " ,גליוו יכדרמ . 66

ד"נשת ,186-197 ,הנשב הנש ",קי'צייבולוס .ד.י ברה לש תיתכלהה ותשיג לע" ,בילטוג קחצי .67

.1995 ,44:32-41 חרזמה רוא ,הרות יטוקיל ,רטכש יבצ ברה .*68

תודדומתהה יכרדב קרפ - קי'צייבולוסו ץיבוביל לש תוגהב םתועמשמו שדקה יבתכ ,איגש יבא .69
- הנרדומה םע
ה"נשת ,ןג תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוה ,(והיעד ךיכרד לכב) דדב ,49-62

.1995 ,קחצי תיב .ל"ז ונבר ינינפמ ,רטכש יבצ ברה .70

71. Moshe Sokol, "Joseph B. Soloveitchik )1903-1993(",
. American Jewish Yearbook 1995, Vol. 95, p578, 1995

72. Shubert Spero, "Rabbi Joseph Dov Soloveitchik and the Philosophy of
. Halakha", Tradition Vol. 30:2 41-64, Winter 1996

73. Reiner Munk, "The Rationale of the Halakhic Man: Joseph B. Soloveitchik's
Conception of Jewish Thought," Amsterdam Studies in Jewish Thought,
. 3:32-38, 1996

74. Special issue of Tradition Vol. 30:4 )Summer 1996(
Rabbi Joseph B. Soloveitchik Memorial Issue

The Rov
by R. Y. Twersky 13-44
The Rav at Jubilee: An appreciation
by R. A. Lichtenstein 45-57
For my Grandfather has left Me
by R. M. Lichtenstein 58-78
A Glimpse of the Rav
by R. M. Twersky 79-114
On the Halakhic Thought of Rabbi Joseph B. Soloveitchik:
The Norms and nature of Mourning
by G. Blidstein 115-130
Learning with the Rav: Learning from the Rav
by S. Boylan 131-163
Pluralism and the Category of the Ethical
by S. Carmy 145-163
The Rav as Maspid
by M. Fox 164-181
Walking with Ramban
by R. M. Genack 182-192
Rabbi Joseph B. Soloveitchik: The Early Years
by R. A. Rakeffet-Rothkoff
The Rav as Communal Leader
by B. Rosensweig 210-217
The Centrality of Creativity in the thought of Rabbi Joseph B. Soloveitchik
by R. W. Wurzburger 219-228

.75. Menahem Meier, "Maimonides School and the Rav", )letter to the editor(
. Tradition 31:3 115-116, 1997

*76. Shlomo H. Pick, "The Rav: Biography and Bibliography A Review Essay",
BDD )Bechol Derakhekha Daehu(, Bar-Ilan University Press, 6:27-44, 1998.

77. Moshe Meiselman, "The Rav, Feminism and Public Policy",
. Tradition, 31:1, 5-30, 1998

78. Mayer Twersky, "Halakhic Values and Halakhic Decisions: Rav Soloveitchik's
. Pesak Regarding Women's Prayer Groups", Tradition 32:3 5-18, 1998

79. Lawrence Kaplan, "The Multi-Faceted Legacy of the Rav: A Critical Analysis
of R. Hershel Schachter's Nefesh Ha-Rav",
BDD )Bechol Derakhekha Daehu(, Bar-Ilan University Press, 7:51-86, 1998

,"היצנדצסנרטו הבשחמ לע ןהכ ןמרהו קיציבולןס ברה - םוקמה תא תעדל" ,קנומ רנייר . 80
1999 , 97-124 , 42 תעד

.1999 ,125-136 ,42 תעד ,"קיציבולוס ד"ירה תנשמב הכלהו תד ",ןמדלוג רזעילא .81

.


--------------------------------------------------------------------------------
קי'צייבולוס השמ ברה ישודיח
 
,קי'צייבולוס םייח ברה ךרוע ,ם"ירגה ישודיח .1
ן"שת ,קרוי - וינ , תראת ,קי'צייבולוס השמ ברה לש תומישר
 InterSite 98
98 טייסרטניא תועצמאב בתכנ הז ףד